AGSLOs organisationsform

 

AGSLO är sedan 2000 en stiftelse med syfte att främja studium av sociala processer i grupper och organisationer, genom att bland annat anordna grupprelationskonferenser och andra aktiviteter med pedagogiskt eller informativt innehåll.

 

Stiftelsen AGSLO omfattar en styrelse med minst 5 och högst 10 ledamöter, samt högst ett stiftelseråd med minst 10 och högst 50 medlemmar. Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, förvaltar stiftelsen och sköter dess verksamhet. 

Stiftelserådet har möte minst en gång per år, där synpunkter på stiftelsens verksamhet kan diskuteras, och medlemmarna i stiftelserådet kunna hämta och lämna information så att man utifrån sin position i samhället kan bidra till främjandet av stiftelsens syfte genom att bland annat marknadsföra stiftelsen och dess verksamhet. 

Styrelsen tillsätter själv sina ledamöter, och väljer förtroendeposter. Styrelsen föreslår vidare nya stiftelseråd, som vid det årliga stiftelserådsmötet kan väljas in.