gransland2

 

Nordisk konferens 2018

Nordisk grupprelationskonferens i november 2018

Med temat "I Gränsland av Tradition & Innovation" bjuder AGSLO in till en nordisk Grupprelationskonferens på Fredriksten Hotell & Konferens, Halden 7-10/11 2108, i samarbete med Nätverk för Nordiska Grupprelationskonferenser.

Temat fångar upp en både tidlös fråga om förändring i allmänhet men också högaktuell frågeställning kring den snabba och omfattande upplösning av traditioner, normer och strukturer, vi kan uppleva i dessa dagar. Hur modern samverkan över lands, region, traditions och andra gränser kanske påverkas, och vad som kan främja och eventuellt inverka hämmande.

AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i maj 2017

 

Identitet, Tillhörighet och Engagemang

 

Vem är jag när jag arbetar? Är jag den jag vill vara eller får jag en annan identitet? Var hör jag till och var vill jag höra till? Känner jag mig engagerad och energisk, eller upplever jag att mitt sammanhang begränsar och dränerar mig? Deltar jag i flera olika sammanhang, där själva skiftet är givande, eller kanske slitsamt? Hur finner jag tillhörigheter där jag kan känna mig närvarande och engagerad, och som samtidigt ger möjligheter till växt, utveckling och stimulans?

AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i november 2015

 

Auktoritet, roll & autonomi

ljungbergsgarden

När känner du dig fri att tänka, uttrycka egna åsikter och agera självständigt och när faller du undan av rädsla att inte vara andra till lags? Under den här konferensen får du möjlighet att undersöka relationen mellan vad andra förväntar sig av dig och vad som är dina egna känslor, åsikter, tankar och handlingar när du är i din yrkesroll.

På grupprelationskonferenser handlar arbetet om att undersöka hur vi samspelar med varandra. Perspektivet växlar mellan individ, grupp och organisation vilket möjliggör för deltagarna att utforska både det som sker mellan individer, mellan och inom grupper och det som sker mellan individ och grupp.

Konferensdeltagarna ges gott om utrymme att reflektera tillsammans om vad man är med om samt att bearbeta detta och knyta an nya lärdomar och idéer till sina egna sammanhang utanför konferensen. Under konferensen studerar vi de processer som utvecklar sig mellan deltagare och konferensledning. Detta ger varje deltagare en unik möjlighet att lära om ledarskap, auktoritet och de roller vi tar eller tilldelas liksom hur vår autonomi påverkas.

AGSLOs höstkonferens 2011

 

Varför blir inget gjort…?

På din arbetsplats enas ni om hur ett jobb ska gå till. Ni bestämmer vem som ska göra vad och när det ska vara klart...
Ni möts för att stämma av och avrapportera, som ni kommit överens om. Inte mycket har blivit gjort. Gruppen kommer med olika förklaringar till att uppgifter inte blivit gjorda, tiden räcker inte till och den ursprungliga överenskommelsen kritiseras. Man kan undra vad som har hänt.

Ledare vet att grupper fungerar väldigt olika. Men vad vet ledare om att problem i arbetet ofta beror på hur gruppen fungerar – eller inte fungerar? Ofta är det svårt att se sin egen roll i det som händer.

På AGSLOs grupprelationskonferens kan du lära dig om din egen roll i en organisation och vad som pågår där.

AGSLO arrangerar konferensen Uppgift, Roll & Omvärld  där du kan medverka i grupper med olika sammansättning. Du kan få se hur föreställningar och hinder byggs upp men också hur ett förtroendefullt samarbete skapas och hur detta påverkar gruppers och organisationers arbete och resultat. Du får experimentera och pröva att ta de roller du vill och kan.

Du kan också få djupare kunskap om processer som hör samman med ledarrollen i arbetsliv och samhälle. Kunskap som du har nytta av i ditt arbete och i alla sammanhang där människor samverkar.