Texter inom grupprelationstraditionen

Här finns ett urval av texter om och inom grupprelationstraditionen, som både ger en förjupning av teorin och teoriutvecklingen, och av de sätt som kunskaper och erfarenheter härifrån bidrar till olika former av praktiskt arbete.

Vissa kortare texter går att ladda ner direkt från sidan, via länken vid titeln.

 

Böcker

Boalt Boëthius, Siv & Jern, Stefan (1996). Den svårfångade organisationen. Texter om medvetna och omedvetna skeenden. Falun: Natur & Kultur.

Bonnerup, Birgitte, & Hasselager, Annemette (2017). Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet. Københaven: Hans Reitzels folag.

Bonnerup, Birgitte, & Hasselager, Annemette (2010). Arbetsgrupper - organisationspsykologi i praktiken. Lund: Gleerups utbildning AB. (översatt från danska)

Heinskou, Torben, & Visholm, Steen (2006). Psykodynamisk organisationspsykologi - Omedvetna processer på arbetet. Liber (översatt från danska)

Jern, Stefan, Boalt Boëthius, Siv, Hidman, Urban, & Högberg, Britta (red.) (1995). Grupprelationer: Texter om förhållanden mellan individ, grupp och organisation, 2 utgåvan. Stockholm: Natur och Kultur.

Visholm, Steen (2013). Forfremmede søskende: Om åben og skjult familiedynamik i organisationer. København: Hans Reitzel forlag.

 

Artiklar i tidskrifter

Hamreby, Mats (1996). Från tältsängar till stolar för professorer. Psykisk Hälsa, 37 (3). Beskriver Tavistock Clinic´s historia. Det var från Tavistock Clinic (http://www.tavi-port.org) som Tavistock Institute under slutet av 40-talet utvecklades till en separat organisation.

Szecsödy, Imre (1970). Auktoritet och ledarskap. Socialmedicinsk Tidskrift, 47, 32-37

 

Rapporter

FOG (Forum för organisations- och gruppforskning) i Linköping (tidigare FOG-gruppen) samlar gruppforskare i Sverige. Deras rapportserie innehåller många intressanta texter. Klicka på FOG-forum för att läsa mer eller på förteckning över FOG-rapporter.

 

Texter på engelska

Böcker

Armstrong, David (2005). Organization in the mind. Psychoanalysis, group relations, and organizational consultancy. London: Karnac.

En samling av artiklar och texter av den brittiske organisationspsykologen David Armstrong, som alla cirklar kring begreppet "organization in the mind" och arbete med organisationers emotionella erfarenhet. Armstrong argumenterar för att inte bara intressera sig för organisationer som en plats eller kontext för individer, utan att också uppfatta organisationer som en behållare för just emotioner och emotionell erfarenhet.

 

Bion, Wilfred R. (1961). Experiences in groups. London: Tavistock Publications.

Här presenterar Bion sina tankar och sin teori om grupper utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv. Trots att den knappas är en presentation av en "färdig" teori utan snarare observationer och tankar på väg mot en teori, har den kommit att få ett enormt inflytande, och är en av de absoluta grundpelarna för hela grupprelationstraditionen.

 

Gabriel, Y (1999). Organizations in depth. London: Sage.

En genomgång av introducerande organisationspsykologi på en djuppsykologisk, dvs psykodynamisk, grund.

 

Hirschhorn, Larry (1997). Reworking Authority: Leading and following in the Post-Modern Organization. Cambridge, MA: MIT Press.

En ganska introducerande bok som samtidigt tar sig an de utmaningar som just dagens organisationer, i kontrast till mer traditionella byråkratiska organisationer, ställer på de enskilda medarbetarna och ledarna.

 

Huffington, Clare, Armstrong, David, Halton, William, Hoyle, Linda & Pooley, Jane (Eds.) (2004). Working below the surface: The emotional life of contemporary organizations. London: Karnac Books.

En antologi som beskriver olika sätt att arbeta med organisationskonsultation utifrån ett system-psykodynamiskt perspektiv (dvs ett grupprelationsperspektiv). Boken baseras huvudsakligen på erfarenheter från Tavistock Consultancy Services, som är en del av Tavistock Institute.

 

Newton, John, Long, Susan & Sievers, Burkard (Eds.) (2006). Coaching in depth: The organizational role analysis approach. London: Karnac.

En antologi om coaching med utgångspunkt i den system-psykodynamiska traditionen (grupprelationstraditionen). Författarna beskriver både konkreta tillvägagångssätt och vägledande teoretiska principer i form av en systemteoretisk förståelse av rollbegreppet.

 

Shapiro, Edward R. & Carr, Wesley A. (1991). Lost in familiar places. Creating new connections between the individual and society. : Yale University Press.

Med utgångspunkt i psykoanalytiskt orienterad familjeterapi, där roll utgör ett centralt begrepp, diskuterar och analyserar författarna vanliga organisatoriska problem. En central plats intar den allt vanligare förvirring som det innebär att vara känslomässigt vilse i en omgivning som man trodde sig känna väl, dvs vara "lost in a familiar place".

 

Artiklar i tidskrifter och antologier

 

Boëthius, Siv Boalt (1993). Report on what consultants can gain from sharing experience. I:  S. Cytrynbam & S.A. Lee (Eds.). (1993). Transformations in Global and Organizational Systems: Changing Boundaries in the 90's. Proceedings of the Tenth Scientific Meeting of the A.K. Rice Institute., pp 36-43. Kan laddas ner här

 

Boëthius, Siv, & Jern, Stefan (2013). Early International Group Relations Symposia - from Oxford toBelgirate. What has been learnt and how do we keep the lamp trimmed and burning? I: L. Gould, A. Lucey & L. Stapley (red.). (pp 83-110). The Reflective Citizen. Organizational and Social Dynamics. London: Karnac Books. Kan laddas ner här.

Carr, Adrian (2002). Managing in a psychoanalytically informed manner. Journal of Managerial Psychology, 15 (5), 343-347.

 

Carr, Adrian, & Downs, Alexis (2004). Transitional and quasi-objects in organization studies: Viewing Enron from the object relations world of Winnicott and Serrres. Journal of Organizational Change Management, 17 (4), 352-364.

 

Diamond, Michael, & Allcorn, Seth (2003). The cornerstone of psychoanalytic organizational analysis: Psychological reality, transference and counter-transference in the workplace. Human Relations, 56 (4), 491-514.

Författarna utvecklar teorin om överföring i en organisatorisk kontext, vilket med nödvändighet är något fundamentalt annorlunda än överföring i en psykoanalytisk en-till-en-situation, vilket är det sammanhang begreppet kommer ifrån.

 

Gabriel, Yannis: Carr, Adrian (2002). Organizations, managment and psychoanalysis: an overview. Journal of Managerial Psychology, 17 (5), 348-365.

En kort översikt över en psykoanalytiskt informerad teori och förståelse av organisationer.

 

Jaques, Elliot (2003). Work and the unconscious. Psychoanalytic Psychology, 20 (2), 236-244.

 

Jern, Stefan (1999). Group relations work in Sweden. AKRI Newsletter. Kan laddas ner här.

Artikeln ger AGSLOs historia och utveckling, en beskrivning av konferensverksamheten, internationella kontakter samt en skiss av hur konsulter rekryteras och av vilka akademiska anknytningar som finns i Sverige.

 

Noumair, Debra A., Winderman, Barbara B., & Burke, W. Warner (2010).  Transforming the A. K. Rice Institute: From club to organization.  Journal of Applied Behavioral Science, 46 (4), 473-499.

I denna artikel beskrivs ett organisationsutvecklingsarbete med det amerikanska grupprelatiionsinstitutet A. K. Rice Institute. Artikeln utgår från ett problem med att rekrytera konferensdeltagare och generellt relatera till omvärlden, och hur man försökte arbeta med denna fråga. I artikeln relateras och knyts de båda traditionerna Organization Development och grupprelationstraditionen samman och deras förhållande diskuteras.

 

Szecsödy, Imre (1981). Authority and leadership. Group Analysis, 14, 41-51

 

Visholm, Steen, & Beck, Ulla Charlotte (2014a). Authority Relations in Group Relations Conferences and in "Real Life": Group Relations Conferences - Danish Design I. Organizational and Social Dynamics, 14 (2), 227-237.

- (2014b). Learning From Experience: Group Relations Conferences - Danish Design II. Organizational and Social Dynamics, 14 (2), 238-249.

- (2014c). Working With New Designs: Group Relations Conferences - Danish Design III. Organizational and Social Dynamics, 14 (2), 250-263.