AGSLO bjuder in till grupprelationskonferens i november 2015

 

Auktoritet, roll & autonomi

ljungbergsgarden

När känner du dig fri att tänka, uttrycka egna åsikter och agera självständigt och när faller du undan av rädsla att inte vara andra till lags? Under den här konferensen får du möjlighet att undersöka relationen mellan vad andra förväntar sig av dig och vad som är dina egna känslor, åsikter, tankar och handlingar när du är i din yrkesroll.

På grupprelationskonferenser handlar arbetet om att undersöka hur vi samspelar med varandra. Perspektivet växlar mellan individ, grupp och organisation vilket möjliggör för deltagarna att utforska både det som sker mellan individer, mellan och inom grupper och det som sker mellan individ och grupp.

Konferensdeltagarna ges gott om utrymme att reflektera tillsammans om vad man är med om samt att bearbeta detta och knyta an nya lärdomar och idéer till sina egna sammanhang utanför konferensen. Under konferensen studerar vi de processer som utvecklar sig mellan deltagare och konferensledning. Detta ger varje deltagare en unik möjlighet att lära om ledarskap, auktoritet och de roller vi tar eller tilldelas liksom hur vår autonomi påverkas.

 

För vem?

Främst vänder sig konferensen till chefer och ledare i alla typer av organisationer, men är självfallet öppen för alla som vill fördjupa dina kunskaper om sociala processer i grupp, organisation och samhälle och lära mer om såväl ledar- som följarskap.

Konferensledning

Konferensledare: Bengt Guvå, pol. mag. organisationskonsult, Södertälje.
Bitr. konferensledare: Liv Hök, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, organisationskonsult, Stockholm.

Tid, plats, pris, med mera

Konferensen inleds onsdagen den 18 november och avslutas lördagen den 21 november 2015. Den anordnas i internatform och är förlagd till Ljungbergsgården, Tynningö. (norr om Gustavsberg utanför Stockholm).

Konferensavgiften är 15 900 SEK. Moms tillkommer med 3 975 SEK. Avgiften inkluderar logi, måltider och kaffe/te. Du ansöker om deltagande i konferensen via formuläret här som du når genom att klicka här.

AGSLO avsätter ett visst belopp som bidrag till del av konferensavgiften. Ansökan görs på särskild blankett, separat till styrelsen (klicka här).

Mer information finns i konferensbroschyren nedan.

Förlängd ansökningstid

Ansökningstiden till konferensen är förlängd till den 16/10 2015.

Uppföljningsdag

Konferensen följs upp med ett heldagsseminarium i Stockholm, preliminärt 5 februari 2016. Ämnet för detta seminarium kommer att vara utgångspunkterna för grupprelationskonferenser och grupputvecklingsteori. Det kommer vid detta tillfälle att ges möjlighet att diskutera tillämpning av lärdomar man tagit samt göra kopplingar till det egna arbets-, studie- eller vardagslivet.

 

Erfarenheter från tidigare konferenser

Några röster från tidigare deltagare i konferenser:

Tidigt i mitt yrkesliv deltog jag i en grupprelationskonferens arrangerad av AGSLO. För mig som en sak- och uppgiftsinriktad person var det en stark upplevelse att inse hur mycket av organisationers liv som styrs av relationer och icke-rationella faktorer. Jag började tillämpa det jag lärt mig i mitt arbete som chef och ledare och har genom åren återkommande fortsatt att lära mig om grupprelationer. Den kunskapen har haft mycket stor betydelse både för hur jag utvecklats som person och för de resultat som de organisationer jag lett har uppnått.

Kerstin Frenning
Konsult inom strategi- och företagsutveckling. Tidigare chef i stora företag under många år.


För mig gav AGSLO:s grupprelationskonferens 2009 en stark upplevelse av mitt eget och andras behov av att vara närvarande i en grupp. Det blev tydligt för mig hur viktigt det är att vara lyhörd, ta ansvar för sina handlingar för att bygga tillit i en grupp och för att få gensvar. Jag upplevde också hur osäkerhet, ångest och splittringstendenser lätt sprider sig och får människor i en grupp att hänfalla åt misstänksamhet och avståndstagande. Det lärande jag upplevde på AGSLO fick andra grupperfarenheter jag haft i olika sammanhang att i efterhand klarna och bli begripliga.   

Jonas Mosskin, leg. psykolog och organisationskonsult.