AGSLOseminariumml 2012 red2

Att navigera i en komplex organisation: Identitetsdynamik på arbetet

AGSLO inbjuder till ett semiarium om identitetsdynamik i organisationer, tisdagen den 17 januari kl 13-16 i Stockholm. Seminarieledare är Magnus Larsson, docent och lektor vid Copenhagen Business School, Danmark. identitetsdynamik i organisationer är ett högst aktuellt och livaktigt tema inom organisationsforskning och generellt inom samhällsvetenskaplig forskning. På seminariet presenteras teman från aktuell forsking och vi får tillfälle att dela erfarenheter och diskutera hur vi kan förstå denna dynamik, och vad den har för betydelse och konsekvenser.


Frågan "vem är jag" kan söka sitt svar i många olika riktiningar. Ibland tänker vi att identitet är något inre, som individen bär med sig från situation till situation. Begreppet har emellertid allt mer kommit att användas för något som skapas i social interaktion. Tanken är då att vi erbjuds identiteter från andra och från de sammanhang vi deltar i,som vi kan acceptera eller försöka avböja. Samtidigt gör vi själva i handling anspråk på och försöker gestalta en identitet som vi gärna vill ikläda oss. Därmed kan vi uppfatta identitet som en arena för dynamik och förhandling mellan individen och det sociala sammanhanget. Denna identitet skiftar då också från situation till situation, och vi kan uppleva spänningar, fragmentering och svårigheter i att orientera oss vem jag för ögonblicket är och uppfattas som.

Med ett sådant mer interaktionsorienterat begrepp kan idenittet uppfattas som en arena där organisatorisk dynamik utspelas, och påverkar hur vi uppfattar samarbetsrelationer, uppgifter, risker och möjligheter. Inte minst möjligheten att realisera en identitet som vi uppfattar som attraktiv, som t ex att vara professionell och kompetent, att vara ledare, eller att vara entreprenör, kan påverka vår villighet att ta oss an arbete och uppgifter.

Inom organsations- och ledarforskningen har identitet rönt stor uppmärksamhet de senaste decennierna. På seminariet presenteras några inflytelserika teoribildningar kring bland annat ledar- och följaridenitet och identitet som kontroll och styrning, och vidare diskuterar vi hur begrepp som dessa kan hjälpa till att synliggöra och förstå dynamik i organisationer och sociala system.

 

Tid: den 17/1 2017 kl 13-16 (inklusive kaffepaus)

Pris: 800 kr plus moms (1000 kr inklusive moms)

Plats: Drottninggatan 89, Stockholm

Anmälan: Anmälan är stängd